Navigatie

Algemene Voorwaarden

artikel 1.     Algemeen

 1. De regeling van de verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau R.V.O.I.-2001 is inclusief bijlage K van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BIRD Invest B.V, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De R.V.O.I.-2001 is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 29 juni 2001.
 3. Opdrachtgever wordt geacht inhoudelijk bekend te zijn met de RVOI -2001 inclusief eventuele bijlagen. Op verzoek kan een exemplaar van de R.V.O.I.-2001 aan Opdrachtgever worden toegezonden.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden als aanvulling op de R.V.O.I.-2001 met dien verstande dat in geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en de R.V.O.I, deze algemene voorwaarden prevaleren. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. Gebruiker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Deze wijzigingen treden echter niet eerder in werking dan 30 dagen nadat zij bekend zijn gemaakt

artikel 2        Offertes

 1. Alle offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend. Gebruiker kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

artikel 3       Risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt,  heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 4. Gebruiker is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven in daartoe aanleiding gevende gevallen in redelijkheid tussentijds te wijzigen.
 5. Tariefsverhogingen worden schriftelijk aan opdrachtgever meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend.
 6. In afwijking van het bepaalde in 3.3 kan in geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel de tariefwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgend op die van de maatregel.
 7. Regiewerkzaamheden door gebruiker worden maandelijks achteraf gefactureerd op basis van het aantal werkelijk gemaakte uren.

artikel 4          Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 5        Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.
 2. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. Indien na verloop van vier weken sedert de laatste dag waarop betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden, geen betaling geschiedt, zal Gebruiker handelen conform R.V.O.I. artikel 10, lid 15.
 4. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 6           Reclames

 1. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag dienen binnen 14 dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan Opdrachtgever wenst te reclameren aan gebruiker schriftelijk te worden kenbaar gemaakt.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als bedoeld in artikel 6.1.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de door in 6.1. gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij binnen die termijn had kunnen reclameren.

artikel 7           Aansprakelijkheid

 1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met de door hem verrichte werkzaamheden c.q. geleverde diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Gebruiker.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die niet in een rechtstreeks verband staat tot de door Gebruiker geleverde diensten, waaronder mede begrepen gevolgschade, winstderving c.q. bedrijfsschade, letselschade, overlijdensschade en schade aan hard- en of software die in enig verband staat met de gegevensoverdracht tussen Opdrachtgever en C111
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en door wie ook gelden, voorvloeiende uit, of in verband staande met door gebruiker ingeschakelde derde(n) en door deze(n) geleverde diensten c.q. verrichte werkzaamheden, zij het dat Gebruiker de Opdrachtgever zo mogelijk de nodige inlichtingen zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde(n)
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
 6. De aansprakelijkheid van Gebruiker is per aanspraak beperkt tot het bedrag zijn verzekeraar, in het voorkomende geval uitkeert.
 7. Voor nadere bepalingen omtrent aansprakelijkheid wordt Opdrachtgever verwezen naar de polisvoorwaarden van de verzekeraar van Gebruiker. Deze voorwaarden worden op aanvraag kosteloos toegezonden.
 8. In het geval de verzekeraar niet uitkeert, is de schade beperkt tot het bedrag dat door Gebruiker ten aanzien van de betreffende opdracht is gefactureerd.

artikel 8       Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 9       Intellectuele eigendom

 1. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals adviezen, software, schetsen, etcetera zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem of zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
 2. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 10     Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillenbeslechting geschiedt door de burgerlijke rechter, of op verzoek van Gebruiker conform artikel 18 van de R.V.O.I. 2001.

artikel 11     Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39079510 en treden in werking op 29-03-2018.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.